II KONKURS SATYRYCZNY IM. ANDRZEJA GAWROŃSKIEGO

 

 

Krystyna Gawrońska i Polsko-Australijskie Towarzystwo Kulturalne w Australii Zachodniej ogłaszają II Konkurs Satyryczny  im.  Andrzeja Gawrońskiego, satyryka Polonii australijskiej.

 

Regulamin i warunki konkursu:

 

1.   Konkurs ma charakter otwarty.

 

2.   Konkurs obejmuje twórczość literacką w kategorii wiersza satyrycznego. Nadsyłane utwory w języku polskim powinny podejmować szeroko pojętą tematykę polską i/lub polonijną.

 

3.   Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie utworów satyrycznych w objętości nieprzekraczającej trzech stron znormalizowanego maszynopisu (podwójny odstęp, czcionka 12 pkt.), w trzech egzemplarzach. Nadsyłane teksty nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach,

4.   Każdy z uczestników konkursu może nadesłać zestaw do 3 wierszy. Prace, które nie spełniają wymagań regulaminowych, nie zostaną uwzględnione.

5.   Prace należy opatrzyć godłem (pseudonimem). To samo godło należy napisać na dołączonej zaklejonej kopercie zawierającej kartkę z imieniem i nazwiskiem autora, dokładnym adresem, numerem telefonu, adresem e-mail i krótką informacją o sobie.

 

6.   Prace konkursowe należy nadsyłać do 31 października 2009 roku pod adresem:

      Konkurs satyryczny

      PO Box 2480

      Rowville VIC 3178
Australia


Uwaga dla uczestników konkursu spoza Australii: zalecana jest przesyłka pocztą lotniczą (5-10 dni roboczych), na przesyłkę pocztą morską należy przeznaczyć do 3 miesięcy.

 

7.   W konkursie przyznane zostaną nagrody pieniężne ufundowane przez panią Krystynę Gawrońską. O ich przyznaniu i wysokości zadecyduje jury powołane przez organizatorów. Jury zastrzega sobie prawo podziału nagród. Decyzja jury jest ostateczna.

 

8.   Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 listopada 2009 roku. Laureaci zostaną poinformowani listownie, a wyniki konkursu podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej organizatora: www.kurier.iinet.net.au .

 

9.   Teksty nadesłane na konkurs nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych na konkurs materiałów.

 

10. Patronat medialny nad konkursem objęła Polska Sekcja Radia SBS – www.sbs.com.au/radio. Regulamin konkursu znajduje się na stronie organizatora: www.kurier.iinet.net.au .
Informacje: telefon +61 (0) 8 9443 8866 oraz +61 (0) 401 680 582 lub e-mail: polishsociety@kurier.iinet.net.au .

 

Perth-Melbourne, 1 lipca 2009 roku


Polish Australian Cultural Society WA Inc.  ABN 42 420 990 742